• Tel:0240-546.543 Fax: 0372-003.861 eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Administraţia Publică în municipiul Tulcea se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultarea cetăţenilor în probleme de interes deosebit.

Art. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi Primarul ca autoritate executivă.

Consiliul Local şi Primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea privind alegerile locale.

Art. 3 Consiliul Local şi Primarul funcţionează ca autorităţi a administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din cadrul municipiului Tulcea, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 4 Primăria municipiului Tulcea este o instituţie publică cu activitate permanentă, care duce la indeplinire hotărârile Consiliului Local şi soluţionează problemele curente ale cetăţenilor municipiului Tulcea.

Art. 5 Primăria municipiului Tulcea se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii 215/2001, Legea administraţiei publice locale şi ale prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.

Art. 6 Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului Tulcea, impreună cu aparatul propriu al Consiliului Local constituie Primăria municipiului Tulcea care asigurând conducerea operativă a problemelor municipiului; rezolvă, gestionează şi răspunde de treburile publice in interesul cetăţenilor municipiului.

Art. 7 Primarul municipiului Tulcea, ca autoritate executivă, subordonează personalul ce încadrează serviciile funcţionale ale Primăriei, organizează şi conduce activitatea serviciilor publice în scopul aducerii la indeplinire a hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziţiilor legale în vigoare.


Art. 8 Structura organizatorică a Primăriei precum şi numărul de posturi din aparatul propriu al Consiliului Local şi din serviciile publice de specialitate ale Consiliului, ca şi cele ale societăţilor comerciale subordonate acestui Consiliu, se aprobă prin hotărârea Consiliului local, la propunerea Primarului.

Art. 9 Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare (ROF), prin care se stabilesc competenţele şi atribuţiile personalului pe diverse nivele ierarhice de conducere şi subordonare, se aprobă de Consiliul Local.

Art. 10 Prevederile ROF reprezintă un ansamblu de norme interne de organizare şi funcţionare a instituţiei Primarului de care trebuie să ţină seama fiecare salariat, conform cu atribuţiile încredinţate pentru rezolvarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale.

Art. 11 Normele statuate prin prezentul ROF sunt coroborate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu hotărârile Consiliului Local şi alte acte normative în vigoare, ţinând cont de necesitatea realizării unui management performant în utilizarea resurselor umane de care dispune primăria.

Art. 12 In elaborarea prezentului ROF s-au avut în vedere următoarele principii: 

- principiul legalităţii, care impune organizarea şi funcţionarea serviciilor Consiliului Local Tulcea, reglementată în detaliu, potrivit legislaţiei în vigoare, astfel încât să se asigure respectarea şi aplicarea intocmai a acesteia;

- principiul competenţei, care se constitute în totalitatea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale necesare îndeplinirii funcţiei, la care se adaugă calitaţile psiho-fizice, toate constituind criterii esenţiale de incadrare şi promovare a personalulu;

-  principiul conducerii ierarhice, care presupune  că  seful  are    dreptul   şi

responsabilitatea de a dispune corelativ cu obligaţiile subordonaţilor de a executa dispoziţiile primite iar modul de organizare a activităţii şi comportamentul factorilor de conducere trebuie să inducă salariaţilor sentimentul importanţei muncii pe care o prestează şi să le stimuleze participarea responsabilă la indeplinirea atribuţiilor ce le revin;

- principiul receptivităţii privitoare la organizarea promptă a acţiunilor administrative la cerinţele colectivităţii locale;

- principiul evitării  subrogării de competenţă intelegîndu-se că superiorul ierahic nu se va substitui subordonatului decât in caz de deficienţă gravă, înlăturînd operativ aceasta;

- principiul suplinirii în serviciu, respectiv, necesitatea ca funcţionarii să fie capabili să preia activitatea colegilor indisponibili din cadrul compartimentului.

Art. 13 Prevederile ROF nu constitute şi nici nu reduc libertatea de acţiune a salariaţilor incadraţi pe diverse trepte de conducere şi execuţie, dacă aceasta acţiune este îndreptată spre realizarea la timp şi de calitate a documentelor şi faptelor specifice administraţiei locale de stat.

Comuna Maliuc Jud. Tulcea Romania

Comuna Maliuc este situată pe braţul Sulina  fiind delimitată la nord  la Nord  de teritoriul administrativ  al comunei PARDINA , la Vest  de teritoriul administrativ al  oraşului TULCEA , la Sud de teritoriul administrativ al comunei NUFĂRU, al comunei MAHMUDIA, al comunei MURIGHIOL şi al comunei BEŞTEPE, iar la Est de teritoriul administrativ al comunei CRIŞAN;

          Satele componente ale comunei sunt:

 *  MALIUC - reşedinţa de comună. Aşezarea a fost înfiinţată de autorităţile comuniste în anul 1955, având ca scop declarat exploatarea resurselor naturale ale Deltei Dunării. O vreme a funcţionat aici un Institut de Cercetare, Exploatare şi Transport al stufului. În prezent, clădirile institutului sunt folosite de primărie (Gr. Cuculis, Monografia raionului Tulcea , Tulcea , 1958).

*  PARTIZANI - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în amonte, la 7 MM (13 Km). Înfinţat în timpul regimului comunist, denumirea satului este legată de presupusa mişcare de partizani din Delta Dunării din ani celui de-al doilea război mondial. În anul 1958, in Partizani locuiau 330 de oameni, care se ocupau în principal cu pescuitul, dar şi cu creşterea vitelor şi agricultura(GR. Cuculis ,op.cit.).

*  GORGOVA - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în aval,  la 2 MM (3 , 7 Km). Denumirea satului vine de la iezerul Gorgov, menţionat între braţul Sulina şi Sf. Gheorghe, într- o hartă rusească din anul 1928. Satul a fost înfiinţat şi a rezistat de- a lungul timpului datorită bogăţiei piscicole a zonei şi a asezării sale pe principalul şenal navigabil, braţul Sulina (Gr. Cuculis , op.cit.). Gorgova apare menţionată documentar în Fondul Tapiurilor otomane din anii 1866- 1877 sub denumirea de Gorgava . La acea dată, aparţinea administrativ de plasa Sulina (Anca Gheţă, Toponime şi geografie istorică din Dobrogea medievală şi modernă, în Memoriile Academiei Române, secţia istorie, seria a 4- a, t. 5, Bucureşti 1980). Războaiele ruso- turce din 1828-1829 au depopulat satul, care va fi din nou locuit, abia după anul 1878, când Dobrogea este realipită României (GR. Cuculis ,op.cit.).

  La începutul sec. XX, în sat locuiau 177 de suflete, din care 55 lipoveni bespopovi (fără popă), 95 ruşi, 6 greci, 1 italian, ce trăiau în 49 de case şi se ocupau cu pescuitul (M.D. Ionescu , Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti, 1904). În anul 1958, la Gorgova trăiau aproximativ 300 de locuitori (GR. Cuculis ,op.cit.).

*  VULTURU -  aşezat pe ambele maluri ale Dunării, în imediata apropiere a localităţii reşedinţă de comună, având o întindere de 2 MM (3 ,7  Km) . Vechea denumire a satului era Vai de Ei, prin aceasta subliniindu-se condiţiile grele de viaţă din aceste locuri. În 1958 în localitate trăiau 417 oameni (GR. Cuculis ,op.cit.).      

 * ILGANII DE SUS - situat în amonte, la 7 MM (13  km) faţă de reşedinţa de comună. Satul Ilganii de Sus era locuit la începutul sec. al XX - lea de 87 de suflete din care 73 ruşi şi 14 români, aşezarea având 21 de case (M.D. Ionescu , op.cit.). În 1958, localitatea avea o populaţie de 337 de suflete, care se ocupau cu pescuitul şi creşterea vitelor( GR. Cuculis ,op.cit.).