• Tel:0240-546.543 Fax: 0372-003.861 eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Primarul comunei Maliuc îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate a Consiliului Local pe care îl conduce si îl controlează.
În calitate de reprezentant al statului, Primarul are următoarele atribuţii:
- Asigură respectarea drepturilor şi libertaţilor fundamentale ale cetaţenilor, a prevederilor Constituţiei României, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean.
- Îndeplineşte sarcinile ce-i revin din actele normative în vigoare, privitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, recensamântului şi aduce la cunoştinţă cetăţenilor conţinutul legilor.
- Îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă.

(Atribuţii exercitate în calitate de REPREZENTANT AL COMUNITĂŢII LOCALE)

Primarul comunei Maliuc, va exercita direct, în calitate de reprezentant al comunităţii locale, următoarele atribuţii , prevazute în Legea administraţiei publice locale:
- Asigură respectarea hotărârilor Consiliului Judeţean şi executarea hotărârilor Consiliului local.În cazul în care apreciază că o hotărâre a Consiliului local este ilegală , în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţa, sesizează pe Prefect.
- Poate propune Consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii Consiliului local, ia măsuri pentru organizarea acestei consultări în condiţiile legii.
- Reprezintă comunei Maliuc în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
- Prezintă Consiliului Local , anual ori de câte ori este necesar, informări privind starea economică şi socială a municipiului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţii administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local.
- Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării Consiliului.
- Exercită drepturile şi asigură indeplinirea obligaţiilor ce revin municipiului, în calitate de persoană juridică civilă.
- Exercită funcţia de ordonator principal de credite.
- Verifică, din oficiu sau la cerere , incasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată Consiliului cele constatate.
- Ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizooţiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din municipiu, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie si intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre.
- Asigură ordinea publica şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii.
- Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale.
- Ia măsurile prevazute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice.
- Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică.
- Controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate.
- Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii.
- Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al municipiului şi îl supune spre aprobare Consiliului Local.
- Asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu.
- Asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii Consiliului Local.
- Asigură elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune aprobării Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii.
- Asigură intreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice proprietate a municipiului, implantarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea nomală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii.
- Exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe,oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora.
- Conduce serviciile publice locale. Asigură funcţionarea Biroului de Stare civilă şi de Autoritate tutelară. Supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social.
- Emite avizele, acordurile si autorizaţiile date în competenţa sa prin lege.
- Propune Consiliului Local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu de specialitate.
- Numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate, cu excepţia secretarului. Propune Consiliului Local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii a conducătorilor agenţilor economici, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local.
- Răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al municipiului.
- Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din municipiu şi pune la dispoziţia autorităţii administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe.
- Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării municipiului.
Primarul îndeplineşte şi alte atribuţiuni prevăzute de lege sau alte acte normative, precum şi insărcinările date de Consiliul Local.
Primarul deleagă viceprimarilor, prin dispoziţie scrisă, emisă în 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atribuţiile ce-i revin, potrivit art.68 alin.1 lit.j), m), p), r), v) x) şi y).
În exercitarea atribuţiunilor ce-i revin, Primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunosţinta publică sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate.
Constată incălcările legii şi adoptă măsurile legale pentru inlăturarea acestora, dupa caz, sesizând organele competente.
Convoacă lunar Consiliul local în şedinte de lucru ordinare, şi extraordinare ori de câte ori este nevoie, în cazuri bine justificate.
Primarul participă la şedinţele de lucru ale Consiliului local.

Comuna Maliuc Jud. Tulcea Romania

Comuna Maliuc este situată pe braţul Sulina  fiind delimitată la nord  la Nord  de teritoriul administrativ  al comunei PARDINA , la Vest  de teritoriul administrativ al  oraşului TULCEA , la Sud de teritoriul administrativ al comunei NUFĂRU, al comunei MAHMUDIA, al comunei MURIGHIOL şi al comunei BEŞTEPE, iar la Est de teritoriul administrativ al comunei CRIŞAN;

          Satele componente ale comunei sunt:

 *  MALIUC - reşedinţa de comună. Aşezarea a fost înfiinţată de autorităţile comuniste în anul 1955, având ca scop declarat exploatarea resurselor naturale ale Deltei Dunării. O vreme a funcţionat aici un Institut de Cercetare, Exploatare şi Transport al stufului. În prezent, clădirile institutului sunt folosite de primărie (Gr. Cuculis, Monografia raionului Tulcea , Tulcea , 1958).

*  PARTIZANI - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în amonte, la 7 MM (13 Km). Înfinţat în timpul regimului comunist, denumirea satului este legată de presupusa mişcare de partizani din Delta Dunării din ani celui de-al doilea război mondial. În anul 1958, in Partizani locuiau 330 de oameni, care se ocupau în principal cu pescuitul, dar şi cu creşterea vitelor şi agricultura(GR. Cuculis ,op.cit.).

*  GORGOVA - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în aval,  la 2 MM (3 , 7 Km). Denumirea satului vine de la iezerul Gorgov, menţionat între braţul Sulina şi Sf. Gheorghe, într- o hartă rusească din anul 1928. Satul a fost înfiinţat şi a rezistat de- a lungul timpului datorită bogăţiei piscicole a zonei şi a asezării sale pe principalul şenal navigabil, braţul Sulina (Gr. Cuculis , op.cit.). Gorgova apare menţionată documentar în Fondul Tapiurilor otomane din anii 1866- 1877 sub denumirea de Gorgava . La acea dată, aparţinea administrativ de plasa Sulina (Anca Gheţă, Toponime şi geografie istorică din Dobrogea medievală şi modernă, în Memoriile Academiei Române, secţia istorie, seria a 4- a, t. 5, Bucureşti 1980). Războaiele ruso- turce din 1828-1829 au depopulat satul, care va fi din nou locuit, abia după anul 1878, când Dobrogea este realipită României (GR. Cuculis ,op.cit.).

  La începutul sec. XX, în sat locuiau 177 de suflete, din care 55 lipoveni bespopovi (fără popă), 95 ruşi, 6 greci, 1 italian, ce trăiau în 49 de case şi se ocupau cu pescuitul (M.D. Ionescu , Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti, 1904). În anul 1958, la Gorgova trăiau aproximativ 300 de locuitori (GR. Cuculis ,op.cit.).

*  VULTURU -  aşezat pe ambele maluri ale Dunării, în imediata apropiere a localităţii reşedinţă de comună, având o întindere de 2 MM (3 ,7  Km) . Vechea denumire a satului era Vai de Ei, prin aceasta subliniindu-se condiţiile grele de viaţă din aceste locuri. În 1958 în localitate trăiau 417 oameni (GR. Cuculis ,op.cit.).      

 * ILGANII DE SUS - situat în amonte, la 7 MM (13  km) faţă de reşedinţa de comună. Satul Ilganii de Sus era locuit la începutul sec. al XX - lea de 87 de suflete din care 73 ruşi şi 14 români, aşezarea având 21 de case (M.D. Ionescu , op.cit.). În 1958, localitatea avea o populaţie de 337 de suflete, care se ocupau cu pescuitul şi creşterea vitelor( GR. Cuculis ,op.cit.).