• Tel:0240-546.543 Fax: 0372-003.861 eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comuna Maliuc are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate în funcție.

Secretarul comunei nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție.

Secretarul comunei nu poate fi soț, soție sau ruda de gradul întâi cu primarul sau viceprimarul, sub sancțiunea eliberării din funcție.

Recrutarea , numirea, suspendarea modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului comunei se fac în conformitate cu prevederile legislației privind funcția publică și funcționarii publici.

Secretarul comunei participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului. Secretarului ii revin următoarele atribuții principale privitoare la ședințele consiliului local:

 • Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor în funcție, comunică ordinea de zi;
 • Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 • Efectuează apelul nominal și ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 • Numără voturile şi consemneaza rezultatul votării, pe care il prezinta preşedintelui de şedinţă;
 • Informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 • Asigură intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispoziţie consilierilor inaintea fiecărei şedinţe procesul verbal, respectiv stenogramadactilografiata a şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul consiliului;
 • Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 • Urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Il informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 • Avizează, pentru legalitate, hotărârile consiliului local, prezintă în faţa consiliului local punctul sâu de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
 • Contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
 • Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
 • Acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hatărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu;

Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Comuna Maliuc Jud. Tulcea Romania

Comuna Maliuc este situată pe braţul Sulina  fiind delimitată la nord  la Nord  de teritoriul administrativ  al comunei PARDINA , la Vest  de teritoriul administrativ al  oraşului TULCEA , la Sud de teritoriul administrativ al comunei NUFĂRU, al comunei MAHMUDIA, al comunei MURIGHIOL şi al comunei BEŞTEPE, iar la Est de teritoriul administrativ al comunei CRIŞAN;

          Satele componente ale comunei sunt:

 *  MALIUC - reşedinţa de comună. Aşezarea a fost înfiinţată de autorităţile comuniste în anul 1955, având ca scop declarat exploatarea resurselor naturale ale Deltei Dunării. O vreme a funcţionat aici un Institut de Cercetare, Exploatare şi Transport al stufului. În prezent, clădirile institutului sunt folosite de primărie (Gr. Cuculis, Monografia raionului Tulcea , Tulcea , 1958).

*  PARTIZANI - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în amonte, la 7 MM (13 Km). Înfinţat în timpul regimului comunist, denumirea satului este legată de presupusa mişcare de partizani din Delta Dunării din ani celui de-al doilea război mondial. În anul 1958, in Partizani locuiau 330 de oameni, care se ocupau în principal cu pescuitul, dar şi cu creşterea vitelor şi agricultura(GR. Cuculis ,op.cit.).

*  GORGOVA - aşezat pe celălalt mal faţă de reşedinţa de comună, în aval,  la 2 MM (3 , 7 Km). Denumirea satului vine de la iezerul Gorgov, menţionat între braţul Sulina şi Sf. Gheorghe, într- o hartă rusească din anul 1928. Satul a fost înfiinţat şi a rezistat de- a lungul timpului datorită bogăţiei piscicole a zonei şi a asezării sale pe principalul şenal navigabil, braţul Sulina (Gr. Cuculis , op.cit.). Gorgova apare menţionată documentar în Fondul Tapiurilor otomane din anii 1866- 1877 sub denumirea de Gorgava . La acea dată, aparţinea administrativ de plasa Sulina (Anca Gheţă, Toponime şi geografie istorică din Dobrogea medievală şi modernă, în Memoriile Academiei Române, secţia istorie, seria a 4- a, t. 5, Bucureşti 1980). Războaiele ruso- turce din 1828-1829 au depopulat satul, care va fi din nou locuit, abia după anul 1878, când Dobrogea este realipită României (GR. Cuculis ,op.cit.).

  La începutul sec. XX, în sat locuiau 177 de suflete, din care 55 lipoveni bespopovi (fără popă), 95 ruşi, 6 greci, 1 italian, ce trăiau în 49 de case şi se ocupau cu pescuitul (M.D. Ionescu , Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti, 1904). În anul 1958, la Gorgova trăiau aproximativ 300 de locuitori (GR. Cuculis ,op.cit.).

*  VULTURU -  aşezat pe ambele maluri ale Dunării, în imediata apropiere a localităţii reşedinţă de comună, având o întindere de 2 MM (3 ,7  Km) . Vechea denumire a satului era Vai de Ei, prin aceasta subliniindu-se condiţiile grele de viaţă din aceste locuri. În 1958 în localitate trăiau 417 oameni (GR. Cuculis ,op.cit.).      

 * ILGANII DE SUS - situat în amonte, la 7 MM (13  km) faţă de reşedinţa de comună. Satul Ilganii de Sus era locuit la începutul sec. al XX - lea de 87 de suflete din care 73 ruşi şi 14 români, aşezarea având 21 de case (M.D. Ionescu , op.cit.). În 1958, localitatea avea o populaţie de 337 de suflete, care se ocupau cu pescuitul şi creşterea vitelor( GR. Cuculis ,op.cit.).